REKLAMACIJA

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

Kod reklamacije potrebno je dostaviti:

 • Razlog o reklamaciji (pismeno, elektronički ili usmeno)
 • Kopiju računa
 • Fotografiju cijelog artikla
 • Fotografije oštećenja zbog kojeg se reklamira (poželjno iz više kutova uz adekvatno osvjetljenje)

Opći uvjeti jamstva (uvjeti za sve programe obuhvaćene jamstvom)

 • Jamstvo započinje danom kupnje proizvoda od strane krajnjeg korisnika. U slučaju zamjene kupljenog proizvoda jamstveni rok se računa od kupnje prvog proizvoda  (od datuma na jamstvenom listu)
 • U slučaju reklamacije na kupljeni proizvod potrebno je imati zapisnik o reklamaciji,  račun za kupljeni proizvod
 • Jamstvo je ograničeno na zamjenu neispravnog proizvoda novim i/ili povrat novaca ako reklamirani dio više iz nekog razloga nije dostupan
 • Troškovi nastali od treće strane nisu uključeni u jamstvo
 • Proizvod mora pregledati kvalificirana/ovlaštena osoba, ukoliko ga je pregledao neka neovlaštena osoba kupac gubi pravo na jamstvo

Reklamacija neće vrijediti u sljedećim uvjetima:

 • Ako s proizvodom nije postupano u skladu s uputama proizvođača
 • Ako je proizvod korišten na neadekvatan način (nije predviđeno u uputama)
 • Ako je proizvod nepravilno korišten i skladišten (predugo niska ili visoka temp. prašina, vlaga itd.)
 • Ako je oštećenje uzrokovano lošim i nestručnim rukovanjem sa proizvodom
 •  Ako su oštećenja na vanjskim dijelovima sata, naočala ili drugim dijelovima kao; remen, okviri naočala, staklo, svi vanjski dijelovi uključujući cirkone, boju, te moguća oštećenja uzrokovana redovitom uporabom
 •  Ukoliko se radi o bateriji

Račun kao dokaz kupnje je obavezan za sve reklamacijske postupke.

Ako popravak/zamjena artikla ne bude moguća zadržavamo pravo ponuditi zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti ili u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti dio novca proporcionalan preostalom pretpostavljenom životnom vijeku artikla.

Artikl održavajte i popravljajte uvijek i strogo u skladu s uputama proizvođača jer u suprotnom može doći do oštećenja artikla koje bi moglo uzrokovati ozbiljnu nezgodu.

Dvadeset i treća dimenzija j.d.o.o.  neće organizirati prikup reklamirane robe, već to treba učiniti kupac o svom trošku.

Dvadeset i treća dimenzija j.d.o.o jamči za ispravnost proizvoda u vremenu trajanja jamstva (računajući od predaje proizvoda kupcu) te je dužan u slučaju reklamacije proizvoda isti poslati na provjeru i/ili popraviti u razumnom roku, ako to nije moguće dužan je kupcu predati zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti, a u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti novac.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije proizvod će se dati stručnoj pravnoj osobi i/ili na vještačenje vještaku. U slučaju da se utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak stručnog ispitivanja Dvadeset i treća dimenzija j.d.o.o, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.